Co říká Bůh o péči o druhé?


„Buďte k sobě laskaví, soucitní a odpouštějící, stejně jako vám Bůh odpustil v Kristu.“ Dobrá zpráva: Bůh pro vás modeluje to nejlepší chování, které můžete napodobit. Laskavost, soucit a odpuštění pro všechny. Dělejte, co Bůh říká a dělá, a bude na vás pohlíženo příznivě.

Co říká Bible o naší odpovědnosti vůči druhým?

Bible říká: „Každý by měl použít jakýkoli dar, který dostal, ke službě druhým a věrně udělovat Boží milost v jejích různých podobách.“ (1. Petra 4:10) Právě v naší službě všichni uvidí Boží milost v akci, když budeme projevovat svou víru. Služba je ztělesněním křesťanské lásky k druhým.

Co říká Ježíš o pomoci druhým?

Pokyny od Ježíše o pomoci druhým. „Můj příkaz zní: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ „Dej tomu, kdo tě žádá, a neodvracej se od toho, kdo si od tebe chce půjčit.“ „Stejně tak ať svítí vaše světlo před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích. …

Co říká Bible o péči o své blízké?

1 Timoteovi 5:8 (NIRV) Každý by se měl starat o své příbuzné. Každý by se měl především starat o svou rodinu. Pokud ne, opustil víru. Je horší než někdo, kdo nevěří.

Proč Bůh chce, abychom se starali o druhé?

Péče – o druhé, naši zemi a zvířata – je pro Boha důležitá, protože stvořil svět z lásky a chce, aby jeho výtvory byly oceněny. Jako správci Země oslavujeme Boha, když se spravedlivým a milosrdným způsobem staráme o jeho výtvory.

Co říká Bible o sdílení a péči?

‚“ Nezapomínejte konat dobro a dělit se o to, co máte, neboť takové oběti jsou Bohu milé. „Nesuď a budešnebýt souzen; neodsuzujte a nebudete odsouzeni; odpusť a bude ti odpuštěno; 38 dejte a bude vám dáno.

Co říká Bible o pomoci línému člověku?

Přísloví 13:4 – „Duše lenocha touží a nic nemá; ale duše pilného zbohatne.“

Co říká Bible o toxických členech rodiny?

Co říká Bible o rodinné odpovědnosti?

Co říká Bible o zanedbávání vaší rodiny?

Zanedbávání rodiny: „Kdo se nestará o své příbuzné a zvláště o vlastní domácnost, zapřel víru a je horší než nevěřící“ (1 Timoteovi 5:8).

Co křesťané věří v péči o lidi?

Křesťané věří, že je součástí jejich povinnosti jednat morálně, a to znamená pomáhat ostatním kolem sebe.

Co říká Bible o tom, jak se chovat k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám?

Jaká je odpovědnost člověka podle Bible?

Kaz 12:13 Povinnost muže: bát se Boha a zachovávat jeho přikázání. Joe 2:28 Mladí a staří lidé budou mít proroctví, sny a vidění. 1Kor 11:3 Postavení muže nad manželkou a pod Kristem. Ef 5:25-33 Muž bude milovat svou ženu, jako Kristus miluje církev.

Jaká je naše odpovědnost vůči ostatním?

Lidé, kteří jsou zodpovědní, se neomlouvají za své činy a neobviňují ostatní, když se něco pokazí. Než začnou jednat, vše důkladně promyslí a použijí dobrý úsudek. Chovají se způsobem, který povzbuzuje ostatní, aby jim důvěřovali. Lidé, kteří jsou zodpovědní, berou kontrolu nad jejich životy.

Co říká Bible o odpovědnosti a odpovědnosti?

V jádru je odpovědnost jeden křesťan, který se podřizuje Kristu zaměřenémunapomenutí jiného křesťana v jedné nebo více oblastech života. Ruku v ruce s odpovědností jde i postoj milosti a odpuštění a vzájemné přebírání břemen (Římanům 12:16, Koloským 3:13, Galatským 6:2).

Co říká Bible o práci a odpovědnosti?

Koloským 3:22 říká: „Vy, kteří jste služebníky, které někdo vlastní, poslouchejte své vlastníky. Neustále pro ně tvrdě pracujte, nejen když vás sledují. Pracuj pro ně jako pro Pána, protože ctíš Boha.“ Když ve svém životě posloucháme postavy autority, nakonec sloužíme Kristu.6

Co říká Bible o odpovědnosti a odpovědnosti?

V jádru je odpovědnost to, že se jeden křesťan podřídí napomenutí jiného křesťana zaměřeného na Krista v jedné nebo více oblastech života. Ruku v ruce s odpovědností jde i postoj milosti a odpuštění a vzájemné přebírání břemen (Římanům 12:16, Koloským 3:13, Galatským 6:2).

Co říká Bible o lidech, kteří nebudou pracovat?

Už když jsme byli u vás, dali jsme vám toto pravidlo: „Nebude-li člověk pracovat, nebude jíst.“ Slyšeli jsme, že někteří z vás zahálejí. Nejsou zaneprázdněni; jsou zaneprázdnění. Takovým lidem přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby se usadili a zasloužili si chléb, který jedí.

Co říká Bible o přílišném spánku?

Písmo také říká, že příliš mnoho spánku může odrážet lenost. Podívejme se na Přísloví 6:9–11, která se sarkasticky ptá: „Jak dlouho tam budeš ležet, lenochu?“ a varuje, že ten, kdo spí, když by měl pracovat, přijde do chudoby.

Jaké jsou hlavní příčiny lenosti?

Lenost může odrážet nedostatek sebeúcty, nedostatek pozitivního uznání ostatními, nedostatek disciplíny pramenící z nízkésebevědomí nebo nedostatek zájmu o činnost nebo přesvědčení o její účinnosti. Lenost se může projevit jako prokrastinace nebo kolísání.6

Co Bůh dělá s toxickými lidmi?

Příběh Písma je příběhem Boha, který jedná s toxickými lidmi, kteří ubližují jemu i ostatním. Konfrontuje toxicitu a pracuje s ní, ale nakonec vytyčí hranici a udělá s ní konec. Dělá to tak, že nechává toxické lidi být sami sebou – jen ne s ním. Oddělí se a dovolí jim jít vlastní cestou.

Co říká Bible o distancování se od ostatních?

Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nedotýkejte se nečistého a já vás přijmu. Budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami“ (2. Korintským 6:17, 18). Pokud jde o seznámení se s hříchem, Bůh si přeje, abychom si drželi odstup.


Posted

in

by

Tags: